Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
bigbit 3292409 227355 (0.0691%) 146002 2172750 BGBT
aurum-coin 2761489 9003 (0.0033%) 119 0.8568 AU
bata 1190012 18937 (0.0159%) 177 32.03125 BTA
blazecoin 973396 11120 (0.0114%) 197 36963.5 BLZ
blazercoin 19827 7 (0.0004%) 3 252 BLAZR
bolivarcoin 4220 727 (0.1723%) 3 75 BOLI
canon-coin 153008268 1219329 (0.0080%) 8167 387150 CNN
embargocoin 70303 76 (0.0011%) 72 134.765625 EBG
emerald 16196715 604303 (0.0373%) 6142 899.5 EMD
joulecoin 548410 14160 (0.0258%) 576 4354.55 XJO
money 57230 253 (0.0044%) 188 3512.88 $$$
sooncoin 479520 7687 (0.0160%) 380 1775 SOON
uno 1095297 2207 (0.0020%) 0 0 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
bigbit 0 43455 102547
aurum-coin 0 119 0
bata 0 164 13
blazecoin 0 179 18
blazercoin 0 3 0
bolivarcoin 0 3 0
canon-coin 31 7743 393
embargocoin 0 69 3
emerald 0 3598 2544
joulecoin 0 545 31
money 0 153 35
sooncoin 0 355 25
uno 0 0 0

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
bigbit scrypt 0 3292409 227355 146002 0 43455 102547 0.00 KH
aurum-coin sha256 0 2761489 9003 119 0 119 0 0.00 KH
bata scrypt 0 1190012 18937 177 0 164 13 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 973396 11120 197 0 179 18 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 19827 7 3 0 3 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 4220 727 3 0 3 0 0.00 KH
canon-coin scrypt 0 153008268 1219329 8167 31 7743 393 0.00 KH
embargocoin sha256 0 70303 76 72 0 69 3 0.00 KH
emerald scrypt 1 16196715 604303 6142 0 3598 2544 692.06 KH
joulecoin sha256 1 548410 14160 576 0 545 31 421.45 GH
money scrypt 0 57230 253 188 0 153 35 0.00 KH
sooncoin sha256 0 479520 7687 380 0 355 25 0.00 KH
uno sha256 0 1095297 2207 0 0 0 0 0.00 KH