Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
bigbit 1449674 157614 (0.1087%) 5797 187950 BGBT
agetron 958510 16311 (0.0170%) 15579 328600 AGT
aurum-coin 400565 1925 (0.0048%) 24 0.1728 AU
bata 1149305 12709 (0.0111%) 167 30.6640625 BTA
blazecoin 12630 88 (0.0070%) 23 3510.5 BLZ
blazercoin 19827 7 (0.0004%) 3 252 BLAZR
bolivarcoin 3623 7 (0.0019%) 3 75 BOLI
canon-coin 8418940 14331 (0.0017%) 937 44550 CNN
embargocoin 69840 73 (0.0010%) 69 128.90625 EBG
emerald 3867139 157928 (0.0408%) 472 78.25 EMD
joulecoin 11615 37 (0.0032%) 1 7.99 XJO
money 967 16 (0.0165%) 0 0 $$$
sooncoin 190937 1149 (0.0060%) 89 430 SOON
uno 84725 225 (0.0027%) 0 0 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
bigbit 89 3759 1949
agetron 3885 6572 5122
aurum-coin 0 24 0
bata 0 157 10
blazecoin 0 17 6
blazercoin 0 3 0
bolivarcoin 0 3 0
canon-coin 31 891 15
embargocoin 0 66 3
emerald 0 313 159
joulecoin 0 1 0
money 0 0 0
sooncoin 0 86 3
uno 0 0 0

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
bigbit scrypt 0 1449674 157614 5797 89 3759 1949 0.00 KH
agetron scrypt 2 958510 16311 15579 3885 6572 5122 27.96 KH
aurum-coin sha256 0 400565 1925 24 0 24 0 0.00 KH
bata scrypt 0 1149305 12709 167 0 157 10 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 12630 88 23 0 17 6 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 19827 7 3 0 3 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 3623 7 3 0 3 0 0.00 KH
canon-coin scrypt 1 8418940 14331 937 31 891 15 18.67 MH
embargocoin sha256 0 69840 73 69 0 66 3 0.00 KH
emerald scrypt 1 3867139 157928 472 0 313 159 1.04 MH
joulecoin sha256 0 11615 37 1 0 1 0 0.00 KH
money scrypt 0 967 16 0 0 0 0 0.00 KH
sooncoin sha256 1 190937 1149 89 0 86 3 458.13 MH
uno sha256 0 84725 225 0 0 0 0 0.00 KH