Langage=>    

Vue d'ensemble des monnaies

Monnaie Valide Shares Invalide Shares (Rate %) Total Blocks Piéces générés
agetron 128267796 10547770 (0.0822%) 61533 2213550 AGT
aurum-coin 2995018 41919 (0.0140%) 3675 55.32055 AU
bata 2736965 13802 (0.0050%) 244 45.5078125 BTA
bitcoin 2366914 33670 (0.0142%) 0 0 BTC
blazecoin 1581882 29239 (0.0185%) 1362 257092.5 BLZ
blazercoin 241290 53259 (0.2207%) 41 3444 BLAZR
bolivarcoin 33781 83 (0.0025%) 10 225 BOLI
cannabiscoin 237121 3803 (0.0160%) 61 3990 CANN
canon-coin 18570473 311874 (0.0168%) 6423 299000 CNN
digibyte 672021 10579 (0.0157%) 0 0 DGB
emark 27992 2793 (0.0998%) 1 50 DEM
embargocoin 332017 1932 (0.0058%) 408 775.390625 EBG
emerald 19200392 721022 (0.0376%) 4762 798.5 EMD
gamecredits 199940 8251 (0.0413%) 3 0 GAME
joulecoin 284376 2994 (0.0105%) 24 191.76 XJO
litecoin 4274600 51865 (0.0121%) 0 0 LTC
litecoinultra 14022 82 (0.0058%) 0 0 LTCU
money 1664615 13976 (0.0084%) 4420 92735.44 $$$
pakcoin 376182 4014 (0.0107%) 4 150 PAK
quatloo 423456 3391 (0.0080%) 108 748 QTL
sooncoin 5599051 66113 (0.0118%) 504 2400 SOON
trollcoinv2 64321 1202 (0.0187%) 493 23040 TROLL
uno-btanium 4593154 58613 (0.0128%) 134896 14.873008800000001 UNO

Blocks

Monnaie Blocks en confirmation Blocks confirmer Blocks orphelin
agetron 107 44271 17155
aurum-coin 2 3518 155
bata 0 233 11
bitcoin 0 0 0
blazecoin 0 1245 117
blazercoin 0 41 0
bolivarcoin 0 9 1
cannabiscoin 0 57 4
canon-coin 31 5980 412
digibyte 0 0 0
emark 0 1 0
embargocoin 0 397 11
emerald 0 3194 1568
gamecredits 0 0 3
joulecoin 0 24 0
litecoin 0 0 0
litecoinultra 0 0 0
money 0 4039 381
pakcoin 0 3 1
quatloo 0 88 20
sooncoin 0 480 24
trollcoinv2 0 384 109
uno-btanium 101 7615 127180

Monnaies Stats

Monnaie Algo Workers Valide Shares Invalide Shares Total Blocks Blocks en attente Blocks confirmer Orphelin Hashrate
agetron scrypt 2 128267796 10547770 61533 107 44271 17155 4.20 MH
aurum-coin sha256 1 2995018 41919 3675 2 3518 155 2.66 GH
bata scrypt 0 2736965 13802 244 0 233 11 0.00 KH
bitcoin sha256 0 2366914 33670 0 0 0 0 0.00 KH
blazecoin scrypt 0 1581882 29239 1362 0 1245 117 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 241290 53259 41 0 41 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 33781 83 10 0 9 1 0.00 KH
cannabiscoin x11 0 237121 3803 61 0 57 4 0.00 KH
canon-coin scrypt 0 18570473 311874 6423 31 5980 412 0.00 KH
digibyte scrypt 0 672021 10579 0 0 0 0 0.00 KH
emark sha256 0 27992 2793 1 0 1 0 0.00 KH
embargocoin sha256 0 332017 1932 408 0 397 11 0.00 KH
emerald scrypt 1 19200392 721022 4762 0 3194 1568 886.05 KH
gamecredits scrypt 0 199940 8251 3 0 0 3 0.00 KH
joulecoin sha256 0 284376 2994 24 0 24 0 0.00 KH
litecoin scrypt 0 4274600 51865 0 0 0 0 0.00 KH
litecoinultra scrypt 0 14022 82 0 0 0 0 0.00 KH
money scrypt 0 1664615 13976 4420 0 4039 381 0.00 KH
pakcoin scrypt 0 376182 4014 4 0 3 1 0.00 KH
quatloo scrypt 0 423456 3391 108 0 88 20 0.00 KH
sooncoin sha256 1 5599051 66113 504 0 480 24 343.60 MH
trollcoinv2 scrypt 0 64321 1202 493 0 384 109 0.00 KH
uno-btanium sha256 0 4593154 58613 134896 101 7615 127180 0.00 KH